Indkaldelse til generalforsamling

posted in: Uncategorized | 0

Der indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling i Varde Faldskærmsklub (VAF). Her har alle VAF medlemmer muligheden for at have indflydelse på VAFs fremtid, så der opfordres til at I møder talstærkt op.

Generalforsamligen foregår i VAFs klublokaler på Flyvepladsvej 2B i Varde.

Dato: Fredag d. 26. Februar 2016
Tid: 19:00 – 21:00

Klubben er efterfølgende vært ved et let aftenmåltid.

Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent.

Umiddelbart efter sit valg skal dirigenten konstatere om generalforsamlingen er lovligt indvarslet, og beslutningsdygtig. Herom er dirigenten pligtig at påtegne forhandlingsprotokollen.

2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskabet.
4. Godkendelse af beretning og regnskab.
5. Formanden redegør for bestyrelsens planer for det kommende år, og budget forslag fremlægges til godkendelse.
6. Fastlæggelse, efter Indstilling fra bestyrelsen, af Indmeldelsesbidrag og kontingent.
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
8. Valg af

a) Formand eller næstformand (i ulige år formand)
b) Et eller to bestyrelsesmedlemmer (I ulige år et)
c) To suppleanter til bestyrelsen
d) To kritiske revisorer
e) En revisorsuppleant
f) Repræsentanter til DFUs repræsentantskab
g) Valg af medlemmer til konkurrenceudvalg

9. Eventuelt.

Jf. VAF vedtægter gælder desuden ang. generalforsamlingen:

Forslag fra medlemmerne skal gives skriftlig, og være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen afholdes. (Send forslag til torbentiedemann@gmail.com)

På generalforsamlingen har ethvert aktivt medlem en stemme, forudsat medlemmet har betalt alle forfaldne beløb.

Et medlem er berettiget til at lade sig repræsentere ved et andet medlem, når medlemmet har afgivet fuldmagt herom, og fuldmagten godkendes at dirigenten. Intet medlem kan dog råde over mere end 2 fuldmagter.

Venligst

Bestyrelsen