Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

posted in: Uncategorized | 0

Varde faldskærmsklubs bestyrelse vil gerne invitere til generalforsamling 2021.

Generalforsamlingen vil blive afholdt i klubbens lokaler d. 11. Juni 2021, kl. 19, hvor der vil blive serveret lidt at drikke, samt en let anretning når generalforsamlingen er ovre.

Grundet de nuværende Covid-19 krav så vil et corona pas(negativ test 72 timer, immunitet, vaccineret) være påkrævet for at kunne deltage.

På generalforsamlingen er følgende gældende:

Forslag fra medlemmerne skal gives skriftligt, og være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen afholdes (senest mandag d. 7. Juni kl. 19:00).

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskabet.
4. Godkendelse af beretning og regnskab.
5. Formanden redegør for bestyrelsens planer for det kommende år, og budget forslag fremlægges til godkendelse.
6. Fastlæggelse, efter indstilling fra bestyrelsen, af indmeldelsesbidrag og kontingent.
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
8. Valg af:
– Formand eller næstformand (i ulige år formand).
– Et eller to bestyrelsesmedlemmer (i ulige år et).
– To suppleanter til bestyrelsen.
– To kritiske revisorer.
– En revisorsuppleant.
– Repræsentanter til DFUs repræsentantskab.
– Valg af medlemmer til disciplinudvalg.
9. Eventuelt.

På generalforsamlingen har ethvert aktivt medlem en stemme, forudsat medlemmet har betalt alle forfaldne beløb.
Et medlem er berettiget til at lade sig repræsentere ved et andet medlem, når medlemmet har afgivet fuldmagt herom og fuldmagten godkendes af dirigenten. Intet medlem kan dog råde over mere end 2 fuldmagter.Alle valg og beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemninger skal være hemmelige, når blot ét ønsker det.

Bestyrelsen ser frem til at se jer alle sammen, og husk at møde op eller give en fuldmagt såfremt du vil være med til at sætte retningen for klubben.

Bestyrelsen har følgende vedtægtsændring som vi gerne vil have ændret:

Ӥ 14.
Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. Ved økonomiske dispositioner over
100.000,- kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

Bestyrelsen skal disponere over foreningens økonomiske midler i overensstemmelse med
det af generalforsamlingen godkendte budget. Dispositioner over 100.000,- kr. skal
desuden fremgå eksplicit af budgettet, for at kunne gennemføres. Undtaget heraf er
pludseligt opstået flyvedligehold, der er nødvendig for at fortsætte foreningens drift.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Ligeledes skal låne-optagelse på mere end 150.000,- kr. godkendes af
generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser,
som påhviler foreningen, udover hvad der følger af deres pligter til at betale
indmeldelsesbidrag, kontingent, springafgifter etc. Nærværende bestemmelse er ikke til
hinder for, at medlemmerne kan påtage sig at hæfte personligt overfor 3. mand, for de
aftaler foreningen måtte indgå. I så tilfælde må det fremgå, at medlemmerne tillige hæfter
personligt for forpligtigelserne, hvorefter ethvert medlem, der måtte være villig til at påtage
sig dette ansvar, da må underskrive aftalen ”

Som så bliver til:
” § 14.
Foreningen tegnes af formanden eller kassereren.

Bestyrelsen skal disponere over foreningens økonomiske midler i overensstemmelse med
det af generalforsamlingen godkendte budget. Dispositioner over 100.000,- kr. skal
desuden fremgå eksplicit af budgettet, for at kunne gennemføres. Undtaget heraf er
pludseligt opstået flyvedligehold, der er nødvendig for at fortsætte foreningens drift.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Ligeledes skal låne-optagelse på mere end 150.000,- kr. godkendes af
generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser,
som påhviler foreningen, udover hvad der følger af deres pligter til at betale
indmeldelsesbidrag, kontingent, springafgifter etc. Nærværende bestemmelse er ikke til
hinder for, at medlemmerne kan påtage sig at hæfte personligt overfor 3. mand, for de
aftaler foreningen måtte indgå. I så tilfælde må det fremgå, at medlemmerne tillige hæfter
personligt for forpligtigelserne, hvorefter ethvert medlem, der måtte være villig til at påtage
sig dette ansvar, da må underskrive aftalen ”

//Varde Faldskærmsklub, Bestyrelsen