Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

posted in: Uncategorized | 0

Varde faldskærmsklubs bestyrelse vil gerne invitere til generalforsamling 2024.

Generalforsamlingen vil blive afholdt i klubbens lokaler d. 23. februar 2024, kl. 19:00, hvor der vil blive serveret lidt at drikke, samt en let anretning når generalforsamlingen er ovre.

På generalforsamlingen er følgende gældende:

Forslag fra medlemmerne skal gives skriftligt, og være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen afholdes (senest mandag d. 19. februar kl. 19:00).

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskabet.
4. Godkendelse af beretning og regnskab.
5. Formanden redegør for bestyrelsens planer for det kommende år, og budget forslag fremlægges til godkendelse.
6. Fastlæggelse, efter indstilling fra bestyrelsen, af indmeldelsesbidrag og kontingent.
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
8. Valg af:
– Formand eller næstformand (i ulige år formand).
– Et eller to bestyrelsesmedlemmer (i ulige år et).
– To suppleanter til bestyrelsen.
– To kritiske revisorer.
– En revisorsuppleant.
– Repræsentanter til DFUs repræsentantskab.
– Valg af medlemmer til disciplinudvalg.
9. Eventuelt.

På generalforsamlingen har ethvert aktivt medlem en stemme, forudsat medlemmet har betalt alle forfaldne beløb.
Et medlem er berettiget til at lade sig repræsentere ved et andet medlem, når medlemmet har afgivet fuldmagt herom og fuldmagten godkendes af dirigenten. Intet medlem kan dog råde over mere end 2 fuldmagter.Alle valg og beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemninger skal være hemmelige, når blot ét ønsker det.

Bestyrelsen ser frem til at se jer alle sammen, og husk at møde op eller give en fuldmagt såfremt du vil være med til at sætte retningen for klubben.

//Varde Faldskærmsklub, Bestyrelsen